Usein Kysytyt Kysymykset:

- Onko Flyboardaus turvallista?
- Kouluttajamme ovat ammattilaisia jotka pitävät huolta turvallisuudestasi

- Onko Flyboardauksessa painorajoitusta?
- Ei ole, kaikenkokoiset ovat tervetulleita

- Onko Flyboardauksessa ikärajaa?
- Perheen pienimpien emme valitettavasti voi antaa lentää ja alaikäisiltä tarvitsemme vanhempien suostumuksen

- Olen nauttinut päivän aikana alkoholia, pääsenkö lentämään?
- Valitettavasti Flyboardauksessa on nollatoleranssi joten alkoholin vaikutuksen alaisena et pääse lentämään.

Sopimusehdot

Go flyboarding noudattaa kuluttaja-asiamiehen suosituksia sopimusehdoiksi soveltuvin osin elämystapahtumien järjestämisessä:

1 § . Soveltamisala
Näitä ehtoja sovelletaan elämystapahtumaa koskevaan sopimukseen, kun yrittäjä tarjoaa yksityiselle asiakkaalle taikka kahden tai useamman asiakkaan ryhmälle elämyspalveluja. Ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin kun elämyspalveluja tarjotaan toisille yrityksille tai yhteisöille.

2 § . Määritelmä
Elämyspalvelulla tarkoitetaan näissä ehdoissa majoitusta; majoitusta ja muuta sellaista matkailupalvelusta, joka ei ole kokonaisuuden kannalta oleellinen; taikka yhtä tai useampaa seuraavista; ruokailua, pito-, juhla- ja kokousjärjestelyä, ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuden järjestämistä, kuten vesiurheilu-, hiihto-, vaellus-, ratsastus-, kanootti- ja metsäretket, paintball-pelitapahtumat ja erilaiset köysikoulutukset ja vastaavat sekä palveluihin liittyvää ohjausta, opastusta ja koulutusta.

3 § . Sopimuksen syntyminen
Sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun ehdot ovat olleet asiakkaan saatavilla ja osapuolet ovat sopineet tapahtuman järjestämisestä.

4 § . Maksuehdot
Ennakkomaksu on suoritettava neljän pankkipäivän kuluessa yrittäjän ilmoittamalle tilille. Maksuosoitukseen on merkittävä myös palvelua koskevat tiedot (palvelun kesto, kohde, tuotepaketin nimi) ja yrittäjän mahdollisesti antama varausnumero. Ennen palvelun käyttämistä asiakkaan on esitettävä kuitti tai muu selvitys suoritetusta maksusta.Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja, yrittäjällä on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi ja sopimus puretuksi. Yrittäjän oikeus perua tapahtuma, ei poista asiakkaan maksuvelvollisuutta.Yrittäjä voi erikseen hyväksyä suosituksia lievemmät maksuehdot. Tällöin maksuehdoista tulee selkeästi ilmoittaa myös asiakkaalle. Lievemmät maksuehdot eivät poista asiakkaan maksuvelvollisuutta peruutustapauksissa.

5 § . Asiakkaan oikeus purkaa sopimus
Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin palvelusta maksettu hinta vähennettynä toimituskuluilla, joiden määrä on etukäteen ilmoitettu asiakkaalle. Maksuja ei kuitenkaan palauteta, mikäli palvelun käyttäminen on jo aloitettu.Esteestä on ilmoitettava viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus ja tapaturma on osoitettava lääkärintodistuksella.Asiakkaan oikeus purkaa sopimus ilman erityistä syytä,viimeistään 14 päivää ennen palvelun alkamista ilman kuluja; myöhemmin kuin 14 päivää, mutta viimeistään 48 tuntia ennen palvelun alkamista maksamalla 50% palvelun kokonaishinnasta. Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita yrittäjälle ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, yrittäjällä on oikeus periä palvelun koko hinta.Asiakkaalla on 48h - 14 päivää ennen tapahtumaa oikeus siirtää tapahtuma toiseen ajankohtaan kuluitta, asiakas voi tehdä siirron vain yhden kerran. Mikäli siirretty tapahtuma peruutetaan, veloitetaan asiakkaalta 50% palvelun kokonaishinnasta, mikäli peruutus tapahtuu viimeistään 48 tuntia ennen tapahtuman alkua.Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä palvelua tai käyttää oleellisesti sovittua vähemmän, esimerkiksi henkilömäärä tai kestoaika muuttuvat sovitusta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla yrittäjän ilmoittamaan osoitteeseen. Sopimus katsotaan puretuksi tai muutetuksi sillä hetkellä, kun asiakkaan ilmoitus on saapunut yrittäjälle. Mikäli asiakas osoittaa, että ilmoitus on annettu oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, katsotaan ilmoituksen tulleen perille sinä ajankohtana, jolloin sen säännönmukaisesti olisi pitänyt saapua yrittäjälle, vaikka ilmoitus myöhästyisi tai ei tulisi perille.Mikäli yrittäjä saa myydyksi saman palvelun kolmannelle, yrittäjä on velvollinen palauttamaan asiakkaalle palvelusta aikaisemmin maksetun hinnan siltä osin kuin se on saatu kolmannelta. Yrittäjällä on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä etukäteen ilmoitetut toimituskulut.

6 § . Yrittäjän oikeus purkaa sopimus
Yrittäjällä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten konerikko, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta ja jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.Yrittäjän on viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta.

7 § . Vastuu sopimuksen toteuttamisesta
Yrittäjä vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin ne on markkinoitu tai sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu.

8 § . Osapuolten vastuu ja vahingonkorvaukset
Asiakkaalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka yrittäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut, jos virhe tai vahinko johtuu yrittäjän tai hänen apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä asiakkaalla aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet kulut.Yrittäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota yrittäjä tai hänen apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Yrittäjän on ilmoitettava asiakkaalle esteestä viipymättä ja pyrittävä toimimaan niin, että asiakkaan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä yrittäjän antamia ohjeita ja määräyksiä ja hän on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on palvelun käyttämisen edellyttämät voimassaolevat asiakirjat, vakuutusturva, jonka hän katsoo tarvitsevansa.Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.

9 § . Huomautukset ja riitojen ratkaisu
Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yrittäjälle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Muut mahdolliset huomautukset, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti yrittäjälle normaalisti viimeistään kuukauden kuluttua palvelun käytön päättymisestä.Mikäli asiakas ja yrittäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, niin asia käsitellään kuluttajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa tai ulkomaalaisten asiakkaiden osalta Helsingin käräjäoikeudessa.Yrityskohtainen informaatio W&A events/Go flyboarding


1§ Go Flyboardingilla on toiminnassaan voimassa oleva vastuuvakuutus. Folksam 68-500391-11

2§ W&A Events henkilökunnalla on oikeus poistaa osallistuja tapahtuma-alueelta, mikäli osallistuja ei noudata varomääräyksiä tai henkilökunnan ohjeita. Ääritapauksessa voidaan koko ohjelmanumero tai tapahtuma perua, mikäli osallistujien fyysinen tai henkinen kunto ja käyttäytyminen antavat siihen aihetta.

3§ Kirjalliset reklamaatiot tulee osoittaa suoraan Oy W&A Management Ab:n hallitukselle

4§ Katso myös yleiset myyntiehtomme, joita sovelletaan soveltuvin osin kaikkeen myyntiimme.